Wednesday, 25 April 2012

KATA HUBUNG

1.
Kata hubung ialah kata yang menghubungkan dua atau lebih kata, 
frasa, klausa, atau ayat.
2.
Kata hubung terbahagi kepada tiga jenis, iaitu:
 
a.
kata hubung gabungan
 
b.
kata hubung pancangan
 
c.
kata hubung berpasangan
3.
Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk membentuk ayat 
majmuk gabungan.
Contohnya:
atau, dan, kecuali, lalu, maka, serta
4.
Kata hubung pancangan ialah kata yang digunakan untuk 
memancangkan satu klausa dengan 
klausa yang lain untuk membantuk ayat pancangan.
Contohnya:
agar, supaya, bahawa, hingga, jika, kalau, kerana, manakala, 

sebelum
5
Kata hubung berpasangan pula ialah kata yang hadir berpasangan 
dalam bentuk ayat majmuk.
Contohnya:
baik…mahupun, entah…entah, jangankan…pun, sungguhpun…

namun, makin…makin

No comments:

Post a Comment